Loading...
Loading...

Bộ đề thi


Thơ hai-cư

1 đề thi

Hoàn thành 40%

Bài 37. Tì bà hành

1 đề thi

Hoàn thành 40%

Bài 36. Cảm xúc mùa thu

1 đề thi

Hoàn thành 40%


Bài 19. Đọc Tiểu Thanh kí

1 đề thi

Hoàn thành 40%

Bài 18. Nhàn

1 đề thi

Hoàn thành 40%

Bài 17. Cảnh ngày hè

1 đề thi

Hoàn thành 40%