Loading...
Loading...

Bộ đề thi

Unit 10 Life on other planets

1 đề thi

Hoàn thành 40%

Unit 9 Natural disasters

1 đề thi

Hoàn thành 40%

Unit 8 Celebrations

1 đề thi

Hoàn thành 40%

Unit 7 Saving energy

1 đề thi

Hoàn thành 40%

Unit 6 The environment

1 đề thi

Hoàn thành 40%

Unit 5 The media

1 đề thi

Hoàn thành 40%

UNit 3 A trip to the countryside

1 đề thi

Hoàn thành 40%

Unit 4 Learning a foreign language

1 đề thi

Hoàn thành 40%

Unit 2 Clothing

1 đề thi

Hoàn thành 40%

Unit 1 A visit from a pen pal

1 đề thi

Hoàn thành 40%


Đề kiểm tra chương Đường tròn

1 đề thi

Hoàn thành 40%